आमचे प्रशिक्षित शिक्षक
आमचे प्रशिक्षित शिक्षक
श्री. हाडवळे पा . श
प्राचार्य समर्थ आय टी आय
+91-9890909821
pshadavale@gmail.com
वर्तमान फॅकल्टी लिस्ट
# नाव डेसिग्नशन शैक्षणिक पात्रता अनुभव
1 श्री. कणसे विकास दादाभाऊ निदेशक : आरेखक यांत्रिाकी Diploma in Mechanical Engg. २ वर्ष कंपनी अनुभव व ९ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
2 श्री. शेख नबिज कासम निदेशक : विजतंत्री Diploma in Electrical Engg. ९ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
3 श्री. सोनवणे विलास रामदास निदेशक : विजतंत्राी 10th & ITI (Electrician) NCVT Pass ८ वर्ष वेगवेगळया अस्थापणेत कामाचा अनुभव व १० वर्ष शैक्षणिक
4 श्री. पोळ सचिन अरूण निदेशक : जोडारी 10th & ITI (Fitter) NCVT Pass ०३ वर्ष कंपनी व १० वर्ष शैक्षणिक क्षेत्राातील अनुभव
5 श्री. विश्वासराव महेश दत्तात्राय निदेशक : फिटर 10th & ITI (Fitter) NCVT Pass ०३ वर्ष कंपनी व ८ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्राातील अनुभव
6 श्री. न्हावी महेंद्र प्रकाश निदेशक : मेकॅनिक मोटर व्हेईकल 12th & ITI (Fitter) NCVT Pass ४ वर्ष वेगवेगळया अस्थापणेत कामाचा अनुभव व ८ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
7 श्री शेलार निदेशक : मेकॅनिक मोटर व्हेईकल) B.E in Mechanical Engineering ३ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
8 श्री. सहाणे कोडिभाऊ म्हतु निदेशक : वातानुकुलनिकरण व प्रशितन 10th & ITI (MRAC) NCVT Pass १० वर्ष वेगवेगळया अस्थापणेत कामाचा अनुभव व ८ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
9 श्री. निकेश औटी निदेशक : वातानुकुलनिकरण व प्रशितन Diploma in Mechanical Engineering ४ वर्ष कंपनी अनुभव
10 श्री. हाडवळे अमोल बाळु निदेशक : डिझेल मेकॅनिक 12th & ITI (Diesel Mechanic) NCVT Pass १० वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
11 श्री. सिनलकर एस. निदेशक : ट्रॅक्टर मेकॅनिक B.E in Mechanical Engineering २ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
12 श्री. पाचपुते गौरव चिमाजी निदेशक : वेल्डर 12th & ITI (Welder –G&E ) NCVT Pass 10. ३ वर्ष वेगवेगळया अस्थापणेत कामाचा अनुभव व २ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
13 सौ. काकडे सुजाता निदेशक : कोपा 8th, ITI in Welder १ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
14 श्री. नढे दिलीप साहेबराव निदेशक : गणित B.Sc, D.ed. १० वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
15 श्री. अनिल शेळके बाबुराव निदेशक : अभियांञिकी चञकला Diploma in Auto Mobile Engineering. १० वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
16 सौ. साबळे नंदिनी तुकाराम प्रााध्यापक : डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिशिअन BA English 2. MBA –HR २ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
17 श्री. कानडे के. ए. प्रााध्यापक : डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिशिअन M.E. in E&TC Engineering ३ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
18 कु. कवडे शुभांगी मनाज प्रााध्यापक : डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिशिअन Diploma in E&TC Engineering, BE in E&TC १ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
19 कु. कविता विष्णू बांगर कनिष्ट लिपीक M. com १० वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
20 श्री. निलेश शिवाजी आवटे कनिष्ट लिपीक B. com ३ वर्ष शैक्षणिक क्षेत्रातील अनुभव
21 श्री. आकाश बाबाजी साळवे चतुर्थ श्रेणी कामगार ९ वी -
© 2018 | Samarth ITI, Belhe.